Blue toe send-Poster

Blue toe send-Poster için yorumlar kapalı

Blue Toe Sendromu İle Prezente Olan Bilateral Popliteal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu
İhsan Alur1, Gökhan Önem1, Yusuf İzzettin Alihanoğlu2, Mohammad Alşalaldeh1, Gökhan Yiğit Tanrısever1
1Pamukkale Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Kardiyoloji AD, Denizli, Türkiye
Özet: Popliteal arter anevrizması tüm periferik arter anevrizmalarının yaklaşık %70-80’ini oluşturur. Çoğunlukla erkeklerde görülür, olguların yarısında bilateraldir, beraberinde abdominal aort veya femoral arter anevrizması eşlik eder. Hastaların 2/3’si semptomatiktir. Semptomlar tibioperoneal trunk’ın embolizasyonuna bağlı intermittan kladikasyodan kritik bacak iskemisine kadar değişkenlik gösterir. Bizim olgumuz sol ayakta kladikasyo ve blue toe sendromu ile başvurdu. Hastanın bilateral alt ekstremite nabızları palpabl olmasına rağmen, sol popliteal bölgede pulsatil kitle ve sol ayaktaki siyanozu nedeniyle yapılan Renkli Dopler USG ve BT Anjio’da bilateral popliteal arter anevrizması tespit edildi. Başarılı cerrahi tedavi uygulandı.
Anahtar kelimeler: Blue toe sendromu, popliteal arter, anevrizma, cerrahi tedavi
Giriş: Popliteal arter anevrizması (PAA) popliteal arter çapının 1.5 cm ve üzerinde olması olarak kabul edilmektedir. PAA genel popülasyonda 1000’de 1’den daha az prevalans ve %0.1-2.8 insidansa sahip olmasına rağmen yine de tüm periferik arter anevrizmalarının %70-80’ini oluşturur.
Olgu: 77 y. erkek hasta yürüyüş esnasında başlayan sol bacak ağrısı ve sol ayak parmak uçlarında ve ayak derisinde morarma ile başvurdu. Fizik muayenede kalp ritmik, nabız:76/dk, TA:120/80 mmHg, EKG: sinüs ritmi, bilateral alt ekstremite nabızları palpabl idi. Sol ayakta siyanoz (blue toe sendromu) ve sol popliteal çukurda pulsatil kitle tespit edildi. Renkli dopler USG’de sol popliteal arterde (PA) 35 mm, sağ PA’de 30 mm çaplı anevrizma izlendi. Sol PA’de ayrıca anevrizma içerisinde mural trombüs mevcuttu. BT Anjio‘da popliteal arter anevrizmaları vizüalize edildi (Resim 1). Tromboemboli profilaksisi için heparin infüzyonu başlandı. Spinal anestezi ve mediyal yaklaşımla sol popliteal artere 8 mm PTFE greftle bypass + anevrizmal segmente proksimal ve distalden ligasyon yapıldı (Resim 2). Sağ PA’de mural trombüs olmaması ve sağ ekstremitenin asemptomatik olması nedeniyle operasyon düşünülmedi. ASA 100 mg/gün başlandı. Postop. distal nabızlar palpabl idi. Sol ayaktaki renk değişikliği normale döndü, kladikasyo kayboldu. Hasta postop. 7. günde eksterne edildi.

Resim 1. Sağ PAA (kısa beyaz ok), sol PAA Resim 2. Popliteal bypass, beyaz ok: proksimal
(uzun beyaz oklar) anastomoz siyah ok: distal anastomoz